Regulamin aukcji elektronicznej prowadzonej przez Idea Bank SA

 • Definicje

  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:

  • Bank - Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, NIP 5260307560, REGON 011063638, której kapitał zakładowy wynosi 96.936.060 PLN (w pełni opłacony).
  • Aukcja – aukcja elektroniczna, która przeprowadzana jest poprzez System Aukcyjny. Aukcja może być prowadzona jako licytacja lub sprzedaż z wolnej ręki.
  • Konto – prowadzone dla Oferenta przez Bank pod unikalną nazwą (Login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Oferenta oraz informacje o jego działaniach w ramach Aukcji.
  • Login i Hasło – ciąg znaków użyty przez Oferenta przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego, obydwa warunkujące uczestnictwo w Aukcji. Hasło należy chronić przed dostępem osób trzecich.
  • Lista nierzetelnych Oferentów – prowadzona przez Bank lista Oferentów, którzy w istotny sposób naruszyli Regulamin. Oferent wpisany na Listę jest trwale wykluczony z udziału w Aukcjach.
  • Oferent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, posiadająca aktywne Konto.
  • Przedmiot Aukcji – pojazdy oraz inne rzeczy ruchome pochodzące z działań windykacyjnych prowadzonych przez Bank, stanowiące jego własność, będące przedmiotem Aukcji w Systemie Aukcyjnym.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin Systemu Aukcyjnego Idea Bank S.A.
  • System Aukcyjny – dostępna na stronie internetowej https://aukcje.ideabank.pl aplikacja umożliwiająca prowadzenie Aukcji oraz składanie ofert przez Oferentów.
 • Rejestracja
  • Rejestracja w Systemie Aukcyjnym polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://aukcje.ideabank.pl wraz z ustanowieniem Loginu i Hasła.
  • Rejestracja osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym następujących danych:
    www.aukcje.ideabank.pl
   • imię i nazwisko,
   • adres zamieszkania,
   • nazwa firmy,
   • adres firmy,
   • NIP,
   • numer telefonu,
   • adres e-mail.
  • Rejestracja osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, posiadającej zdolność prawną polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym następujących danych:
   • nazwa firmy,
   • adres siedziby,
   • NIP,
   • numer KRS,
   • numer telefonu,
   • adres e-mail,
   • imię i nazwisko osoby upoważnionej do podejmowania wszelkich czynności związanych z Aukcją w imieniu i na rzecz danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, posiadającej zdolność prawną.
  • Po wysłaniu formularza rejestracyjnego na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość potwierdzająca prawidłowe wypełnienie formularza oraz zawierająca link aktywacyjny.
  • Aktywacja Konta osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą następuje po naciśnięciu linku aktywacyjnego.
  • Aktywacja Konta osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej następuje po przesłaniu na adres e-mail: aukcje@ideabank.pl lub na adres: Idea Bank SA., ul. Okopowa 1, 20-022 Lublin dokumentów potwierdzających umocowanie. Jeżeli osoba działająca w imieniu Oferenta wchodzi w skład organu Oferenta, wystarczające jest przesłanie Bankowi odpisu aktualnego KRS. W przypadku innej osoby oprócz odpisu aktualnego KRS konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Aktywacja Konta dokonywana jest przez pracownika Banku, o czym Oferent zostaje powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
  • Po aktywacji Konta rejestrujący otrzymuje status Oferenta. Każdy Oferent posiada tylko jedno Konto, które umożliwia uczestnictwo w Aukcji na zasadach określonych w Regulaminie. Niedopuszczalne jest korzystanie z Kont innych Oferentów oraz udostępnianie Konta innym osobom.
  • Oferent zobowiązany jest aktualizować dane określone w ust. 2 i 3 niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Bank może uzależnić dalsze uczestnictwo Oferenta w Systemie Aukcyjnym od potwierdzenia jego danych, w szczególności poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów.
 • Przedmiot Aukcji
  • Rzeczy będące Przedmiotem Aukcji poddawane są uprzedniej ocenie rzeczoznawcy, która podawana jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Systemie Aukcyjnym. Stan oraz stopień zużycia rzeczy Przedmiotu Aukcji, w szczególności przebieg pojazdów, może ulec nieznacznej zmianie w stosunku do zapisów z oceny dokonanej przez rzeczoznawcę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i sposób wykonania wyceny przez rzeczoznawcę.
  • Oprócz oceny rzeczoznawcy określonej w ust. 2 Bank w Systemie Aukcyjnym publikuje oznaczenie, opis i/lub zdjęcie/-a poszczególnych Przedmiotów Aukcji, miejsce przechowywania Przedmiotów Aukcji oraz godziny, w których Oferenci mogą zapoznać się z danym Przedmiotem Aukcji, cenę wywoławczą oraz termin rozpoczęcia i termin przewidywanego zakończenia Aukcji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w powyższych informacjach Bank jest uprawniony do ich skorygowania.
  • Oferent ma prawo zapoznać się w miejscu i w godzinach wskazanych przez Bank z rzeczywistym stanem poszczególnych Przedmiotów Aukcji w drodze bezpośredniego oglądu w trakcie trwania Aukcji, nie później jednak niż do jej zakończenia. Ryzyko wynikające z pominięcia bezpośredniego oglądu Przedmiotu Aukcji ponosi Oferent.
  • Bank wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz wady prawne przedmiotów Aukcji. Za wady, które mogły być ujawnione w drodze bezpośredniego oglądu, z czego Oferent nie skorzystał, Bank nie ponosi odpowiedzialności.
  • Pieczę nad Przedmiotem Aukcji w okresie między udzieleniem przybicia a wydaniem przedmiotu Aukcji należy do Banku, który jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych powstałych uszkodzeń i przywrócenia przedmiotu do stanu poprzedniego na swój koszt.
 • Przebieg Aukcji
  • Przedmiot Aukcji może być nabyty przez Oferenta po przeprowadzeniu Aukcji lub po stałej cenie w ramach sprzedaży z wolnej ręki. Przedmiot Aukcji nabędzie Oferent, który zaoferował najwyższą cenę, z zastrzeżeniem ust. 10.
  • W stosunku do Aukcji Bank ustala cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać dany Przedmiot Aukcji. Cena wywoławcza jest niższa od ceny minimalnej. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Oferentów do momentu zaoferowania przez Oferenta ceny równej cenie minimalnej bądź wyższej od niej. Postąpienie wynosi kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych) lub jej wielokrotność. W przypadku sprzedaży z wolnej ręki cena nabycia jest równa cenie wywoławczej.
  • Oferenci składają oferty do planowanego czasu zakończenia Aukcji. Złożenie oferty odbywa się poprzez użycie ikony w polu „licytuj” przy przedmiocie Aukcji i wpisanie kwoty oferowanej przez Oferenta lub poprzez użycie ikony w polu „kup teraz” przy Przedmiocie Aukcji, w którym wpisana jest stała cena zakupu. Poprzez złożenie oferty Oferent oświadcza o zamiarze dokonania nabycia Przedmiotu Aukcji w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  • Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zweryfikowania opisu i stanu technicznego Przedmiotu Aukcji, jak również stopnia jego zużycia. Poprzez złożenie oferty Oferent akceptuje bez zastrzeżeń opis i stan techniczny oraz kompletność wyposażenia Przedmiotu Aukcji, jak również potwierdza, iż nie zgłasza oraz nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń z tytułu stanu technicznego i zużycia Przedmiotu Aukcji.
  • Oferta zgłoszona przez Oferenta jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
  • Oferta złożona w trakcie trwania Aukcji przestaje być wiążąca, gdy inny Oferent złożył ofertę korzystniejszą lub skorzystał z opcji sprzedaży z wolnej ręki.
  • Bank udziela przybicia Oferentowi, który w czasie trwania Aukcji złożył ofertę zawierającą najwyższą cenę, z zastrzeżeniem ust. 10 lub który skorzystał z opcji sprzedaży z wolnej ręki.
  • Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku Aukcji następuje z chwilą przybicia, o czym Bank informuje Oferenta drogą e-mailową wraz z podaniem numeru rachunku bankowego Banku, na który ma być dokonana zapłata ceny, oraz sposobu odbioru Przedmiotu Aukcji.
  • Zawarcie umowy sprzedaży w ramach sprzedaży z wolnej ręki automatycznie kończy Aukcję, a Bank udziela przybicia Oferentowi, który złożył taką Ofertę, o czym informuje tego Oferenta drogą e-mailową wraz z podaniem numeru rachunku bankowego Banku, na który ma być dokonana zapłata ceny, oraz sposobu odbioru Przedmiotu Aukcji.
  • W przypadku niezłożenia w trakcie trwania Aukcji żadnej oferty równej cenie minimalnej, o której mowa w ust. 2, lub wyższej od niej, o której mowa w ust. 2, pozostałe złożone oferty nie są brane pod uwagę i Bank nie udziela przybicia żadnemu Oferentowi, a Przedmiot Aukcji może być wystawiony na kolejnej Aukcji.
  • Bank zastrzega sobie prawo do odwołania Aukcji oraz do nieprzyjęcia żadnej ze złożonych ofert, a także do unieważnienia Aukcji na konkretną rzecz bez podania przyczyny, w szczególności Bank może przerwać lub odwołać Aukcję po stwierdzeniu wprowadzenia niepoprawnych danych przez Oferenta albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności Oferenta.
 • Zapłata ceny oraz odbiór przedmiotu Aukcji
  • Oferent, któremu udzielono przybicia, zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia na wskazany rachunek bankowy Banku w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od powiadomienia go o przybiciu pocztą elektroniczną i wystawienia przez Bank faktury pro forma. Prawo własności rzeczy przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny nabycia.
  • Oferent, któremu udzielono przybicia, uchylający się od zapłaty ceny w terminie określonym w ust. 1 podlega wpisowi na Listę nierzetelnych Oferentów. Powyższemu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia do Przedmiotu Aukcji ani przeciwko Bankowi w związku z przeprowadzoną Aukcją. Bank jest uprawniony do dochodzenia od Oferenta szkody poniesionej w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania z tytułu Aukcji oraz udokumentowanych kosztów przechowania Przedmiotu Aukcji przez okres niezbędny do jego ponownej sprzedaży.
  • W przypadku braku wpływu na wskazany rachunek bankowy Banku ceny nabycia w terminie określonym w ust. 1 uznaje się, że umowa nie została zawarta, a Bank przestaje być związany oświadczeniem o przybiciu i może swobodnie dysponować Przedmiotem Aukcji, w szczególności może skierować przedmiot Aukcji do zbycia w drodze kolejnej Aukcji.
  • Wystawienie faktury VAT następuje w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu ceny nabycia na rachunku bankowym Banku. Dane nabywcy do sporządzenia faktury VAT pobierane są z formularza rejestracyjnego.
  • Nabywca jest zobowiązany do odbioru Przedmiotu Aukcji w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia go pocztą elektroniczną lub telefonicznie o gotowości wydania Przedmiotu Aukcji wraz z fakturą VAT.
  • Odbiór odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości nabywcy lub osoby upoważnionej do odbioru Przedmiotu Aukcji. Nabywca może udzielić pisemnego upoważnienia do odbioru Przedmiotu Aukcji wraz z fakturą VAT. Upoważnienie, o którym jest mowa w zdaniu poprzednim, wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Wzór upoważnienia znajduje się w Systemie Aukcyjnym w opcji „Pomoc”.
  • Nieodebranie Przedmiotu Aukcji w terminie określonym w ust. 5 powoduje naliczenie opłat parkingowych w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) netto za każdą rozpoczętą dobę. Do opłat parkingowych doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej zgodnie z przepisami stawce. Bez uiszczenia należnych opłat parkingowych Przedmiot Aukcji nie zostanie wydany.
  • Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Aukcji przechodzi na nabywcę z chwilą wydania Przedmiotu Aukcji.
 • Przetwarzanie danych osobowych
  • Dane osobowe udostępniane przez Oferentów będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  • Administratorem danych osobowych jest Bank. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prawidłowej realizacji czynności związanych z Aukcją.
  • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże warunkuje możliwość wzięcia udziału w Aukcji. Oferentom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 • Postanowienia końcowe
  • Poprzez przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego Oferent akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z Aukcją.
  • Ceny publikowane w Systemie Aukcyjnym stanowią ceny brutto i nie zawierają kosztów odbioru Przedmiotu Aukcji. Oferent, któremu udzielono przybicia, dokonuje odbioru Przedmiotu Aukcji własnym staraniem i na własny koszt.
  • Wszelkie reklamacje dotyczące Aukcji mogą być składane drogą internetową na adres reklamacje@ideabank.pl lub listownie na adres: Idea Bank SA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja - Aukcja”. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.
   Reklamacje będą rozpatrywane przez Bank w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
  • Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Systemie Aukcyjnego, w szczególności działania naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub normy obyczajowe i społeczne. W przypadku stwierdzenia przez Bank, że Oferent dopuszcza się takich działań, Bank podejmie środki mające na celu usunięcie takich naruszeń, w tym umieści Oferenta na Liście nierzetelnych Oferentów.
  • Umieszczenie Oferenta na Liście nierzetelnych Oferentów oznacza trwały brak możliwości uczestniczenia w Aukcjach Banku.
  • Regulamin może zostać zmieniony, z zastrzeżeniem że zmiana nie może naruszać praw nabytych Oferentów. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie aukcje.ideabank.pl.